Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 179-МИ
Костенец, 01.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна комисия Костенец във втори тур на изборите за кметове, насрочени за 03 ноември 2019 г

С цел организацията на работата на Общинска избирателна комисия Костенец в деня на изборите  на 03 ноември 2019 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1435-МИ от 17 октомври  2019 год. на ЦИК и Писмо с изх. № МИ- 15-1354/01.11.2019г на ЦИК , Общинска избирателна комисия Костенец

 

  

Р Е Ш И :

 

            1.Указва на Кмета на Община Костенец или на оправомощени от него лица от общинската администрация в деня на втори тур на изборите – 03.11.2019 г., да създаде необходимата организация за събиране от СИК, обобщаване и съобщаване в Общинска избирателна комисия Костенец на информация, както следва:

– до 7:45 ч. – открит ли е изборния ден във всички секции, явили ли са се всички членове на секционните избирателни комисии и налице ли е необходимия кворум за започване на дейността им, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общия брой на членовете в съответната СИК и броя на неявилите се членове;

-до 10,00 ч., 12,30 ч. и 17,30 ч. в изборния ден общинската администрация събира информация от секционните избирателни комисии за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на община Костенец лицекоето обобщава събраната информация за общината и я изпраща на Общинска избирателна комисия Костенец  по електронен път/факс/телефон на Общинска избирателна комисия  Костенец.

– до 10:15 ч., 13:15 ч. и 17:15 ч. – броя на гласувалите в изборите според броя на подписите им в избирателните списъци съответно към 10:00 ч., 13:00 ч. и 17:00 ч.

– до 20:15 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч.

2.Копие от решението да се изпрати на  Кмет на Община Костенец за изпълнение.

 Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал.2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Александра Иванова Герева

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 196-МИ / 19.02.2020

    относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

  • № 195-МИ / 19.02.2020

    относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

  • № 194-МИ / 18.02.2020

    относно: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

всички решения