Общинска избирателна комисия Костенец


РЕШЕНИЕ
№ 194-МИ
Костенец, 18.02.2020

ОТНОСНО: Вземане на решение във връзка с Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник Боян Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“.

Постъпило е Уведомление за несъвместимост на общински съветници от Иван Банчев, председател на Общински съвет община Костенец, за  предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник  Боян  Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник  Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“ с вх. № 228/04.02.2020 г. ведно със справка извлечение от имотния регистър към Агенция по вписванията и справка от правно-информационната система , оперираща на територията на Република България .

Според подателя на уведомлението,  за общинския съветник Боян  Спасов Генчев ,издигнат от ПП “БДЦ“ и общинския съветник  Пламен Николов Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“ е налице „несъвместимост“ по разпоредбата на чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА.

Съгласно нормата на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА „Общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“

С оглед изясняване на фактическата обстановка ОИК – Костенец изиска:

 1. От Общински съвет Костенец данни относно обстоятелството извършена ли е проверка, както и с какъв акт е завършила същата/  доклад, със заключение или решение/ от ПК ЗПКОНПИ по Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на лицата  общински съветници  Пламен Николаев Чолаков и Боян Спасов Генчев, както и уведомени ли са лицата  за извършената проверка на ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет Костенец.

 

 1. Оригиналите или заверените ксерокопия на приложените към Уведомлението документи.

 

 1. На основание чл.30, ал.6 ЗМСМА бяха изпратени и връчени копия от постъпилото в ОИК Костенец Уведомление с вх. № 228/04.02.2020 г., ведно с приложените към същото доказателства на общински съветник Пламен Николаев Чолаков и общински съветник Боян Спасов Генчев.

 

 

Общинските съветници Пламен Николаев Чолаков и Боян Спасов Генчев внесоха Възражения с вх. № 234/14.02.2020г. и вх.№ 233/14.02.2020г.

В отговор на изисканите справки, Председателят на ОбС - Костенец, с писмо с вх. №235/17.02.2020г., предостави договорите за наем на земеделска земя, сключени между Община Костенец и двамата общински съветници и заверени справки от Агенция по вписванията- Търговски регистър.

Като взе предвид, нормативната база на чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА, където липсва изрична забрана за сключване на договори между физически лица и общината, в която са общински съветници. Видно от сключените договори, лицата: Пламен Николаев Чолаков и Боян Спасов Генчев са сключили договори за наем с Община Костенец, в качеството им на физически лица и не попадат в категорията юридически лица, изброени в чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА. 

След разискванията ОИК Костенец представя следният проект на решение:

На основание чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА  не намира за основателно искането за прекратяване на  пълномощията на общински съветник Боян  Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник  Пламен Николаев Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“, в Общински съвет в Община Костенец. 

 

    След проведено гласуване, отразено поименно в протокол от проведено  на 18.02.2020г. заседание на ОИК-Костенец, както следва:

ЗА“- Даниела Ангелова, Капка Кацарова, Радка Кайтазова, Цветелина Бандрова, Сашка Хаджийска, Емануела  Миликина

 

„ПРОТИВ“- Мария Бахчеванова, Руменка Паунова, Юлия Иванова Заркова

 

            При проведено гласуване на предложението за решение ОИК-Костенец не постигна необходимото мнозинство  от 2/3 от присъстващите членове по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК. От присъстващите в залата общо девет членове на комисията,  „ЗА“  това предложение гласуваха шест членове и „ПРОТИВ“ три членове. 

ПРЕДВИД изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.34, във вр. с чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, във вр. с чл. 459, ал.8 от ИК, ОИК – Костенец

 РЕШИ:

 

Отказва да прекрати предсрочно пълномощията на общински съветник Боян  Спасов Генчев, издигнат от ПП “БДЦ“ и общински съветник  Пламен Николаев Чолаков издигнат от ПП “БДЦ“, в Общински съвет в Община Костенец. 

Решението може да се обжалва пред Административен съд - София обл. от заинтересуваните лица по реда на чл. 459 от Изборния кодекс в 7- дневен срок от обявяване на решението.

Препис от решението на Общинската избирателна комисия Костенец  да се изпрати на председателя на Общински съвет - Костенец в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Костенец и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Секретар: Руменка Петрова Паунова

* Публикувано на 18.02.2020 в 21:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 197-МИ / 29.02.2020

  относно: График за дежурства във връзка с искане на заверени преписи от цялата административна преписка по Решение № 194-МИ/ 18. 02. 2020 г. от Административен съд – София област, във връзка с уведомление за несъвместимост на общински съветници Пламен Николаев Чолаков и Боян Спасов Генчев от Иван Йорданов Банчев - Председател на Общински съвет - Костенец, относно отстраняването им и писмо на ЦИК за изготвяне на график за дежурствата на ОИК – Костенец за срок от 3 /три/ месеца.

 • № 196-МИ / 19.02.2020

  относно: Съставяне и утвърждаване на график на дежурства на членовете на ОИК- Костенец за периода от 17.02.2020г. до 25.02.2020г. на ОИК – Костенец.

 • № 195-МИ / 19.02.2020

  относно: Поправка на техническа грешка в изписването на името на общинския съветник Пламен Николаев Чолаков, допусната в протокол №42/18.02.2020г.

всички решения